આજના સાંજના મહત્વના સમાચાર । 100 News| VTV Gujarati News । 23-02-2021

આજના સાંજના મહત્વના સમાચાર । 100 News| VTV Gujarati News । 23-02-2021

Download VTV Gujarati News App at goo.gl/2LYNZd

VTV Gujarati News Channel is also available on other social media platforms...visit us at www.vtvgujarati.com/

Connect with us at Facebook!
vtvgujarati/

Follow us on Instagram
vtv_gujarati_news

Follow us on Twitter!
vtvgujarati

Join us at LinkedIn
www.linkedin.com/company/vtv-gujarati

टिप्पणियाँ

 • Pradip Ghorai
  Pradip Ghoraiमहीने पहले

  Jay sri ram

 • Anish Halani
  Anish Halaniमहीने पहले

  Surat Rajkot 1 news 50 this vadhu vakhta batavo cho ?

 • Krunal Thummar
  Krunal Thummarमहीने पहले

  congress neta n kai gatheda par besi ne rosh vyakt kare

 • Krunal Thummar
  Krunal Thummarमहीने पहले

  kejriwal ave ke amit shah ave k rahul ave public na paisa nu pani na karta road show karine have santi thi kam karva mando pa6a. have fatakda fodo tyare pollution nathi thatu diwali ma thayi jay 6. 6 lokshahi pan dekhay 6 rajashahi

 • Hareshkumar Desai
  Hareshkumar Desaiमहीने पहले

  ... e vaat FARITHI sachi sabit thai ... k ... FEKU-PAPPU NEY TO IMMANDAAR KEJRIWAL J HARAVI SHAKEY CHCHEY ........ aney ........... PAPPU NEY VOTE AAPO ETLEY FEKU NEY J VOTE APYO GANAY .....

 • sonal sonal a
  sonal sonal aमहीने पहले

  Jay ho harami sarkar

 • Damar Patel
  Damar Patelमहीने पहले

  રાજકાર ધંધો બની ગયું છે હવે આ દેશનું શું થશે

 • Hareshkumar Desai

  Hareshkumar Desai

  महीने पहले

  ... havey to e vaat FARITHI sachi sabit thai ... k ... FEKU-PAPPU NEY TO IMMANDAAR KEJRIWAL J HARAVI SHAKEY CHCHEY ........ aney ........... PAPPU NEY VOTE AAPO ETLEY FEKU NEY J VOTE APYO GANAY .....

आगामी